軋車 kà-tshia軋車 kà-tshia


島嶼天光 tó-sū thinn-kng島嶼天光 tó-sū thinn-kng


癡情的男子漢 tshi-tsîng ê lâm-tsú-hàn癡情的男子漢 tshi-tsîng ê lâm-tsú-hàn


追追追 tui tui tui追追追 tui tui tui